Jo Vincent - Psalmen & Gezangen

 
 

Jo Vincent over de opnames van de Psalmen en Gezangen

Logo500JoVincentKWARTLogoAls men, inde jaren voor 1940, 's morgens vroeg de radio aanzette, wilde het dikwijls gebeuren, dat er typisch Hollandse klanken door de huiskamer klonken, psalmen en gezangen en men wist dan dat de N.C.R.V. haar morgenwijding verzorgde. Het vocale kwartet, dat deze psalmen en gezangen zong, was geen bestaand kwartet, dat in het publiek optrad. De leden, Theodora Versteegh, Evert Miedema, Willem Ravelli en ondergetekende, kenden elkaar natuurlijk van het concertpodium en kenden elkaar natuurlijk bijzonder goed omdat zij alle vier leerlingen waren geweest van Cornelie van Zanten, de beroemde zangpedagoge die hier, op voortreffelijke wijze, talrijke zangers heeft opgeleid.

Waarschijnlijk zullen wij wel eens gezamenlijk gezongen hebben op leerlingenuitvoeringen. En daar wij dezelfde scholing ontvangen hadden, zal het een kwartet geweest zijn van een homogene klankvorm en stijl.

Wat er van zij, wij kregen, allen nog jong en aan het begin van onze carrière, de vererende uitnodiging van Columbia om gezamenlijk naar Londen te reizen voor de opname van grammofoonplaten. Dat is lang geleden en haast vergeten. Met moeite hebben we ons kunnen herinneren dat deze opnamen geweest zijn in de jaren 1925-1928 in een Londense kerk, de Christ Church.*) Van ons verblijf in Londen is mij zowat alles ontgaan. Er is nog een oude foto, de dames droegen de lelijke pothoedjes, die nu weer in de mode zijn, en de heren stijve boorden. Wij moesten hard werken, in die tijd van de wasplaten toen het kleinste foutje een nieuwe opname vereiste. Na elke opname draaiden wij dan onze hoofden naar links, waar een deur openging en het lakonieke hoofd van een Engelsman verscheen, met de rustige mededeling: "am sorry, bad wax". Dat betekende dat de wasplaat niet goed was geweest en dat er een reprise moest plaatshebben. Soms verscheen het hoofd zeven, acht maal om de deur. Inspannend was ook - en dit gold alleen voor de sopraan - het zich voortdurend verplaatsen voor de microfoon, bij lage tonen één stap voorwaarts, bij hoge tonen twee stappen achterwaarts. Onder deze omstandigheden waren onze dagen dus flink bezet - er kwamen tenslotte veertig gezangen op de plaat - en men zal begrijpen dat er voor genoegens van de wereldstad weinig tijd overbleef.

Mijn platen zijn verdwenen, gebroken, weggegeven; die van Theodora Versteegh sneuvelden bij het bombardement van Den Haag. Nu (1963, J.L.) na vijfendertig jaren, verschijnen dan de "dubbings" van de oude plaatjes, verfrist, zoveel mogelijk "ontruist" en onbreekbaar. Nee, top-hits zullen het nimmer worden, er zullen geen fan-clubs worden opgericht ... Maar ik kan mij voorstellen, dat nog vele "eenvoudigen van harte", zieken die troost behoeven en rust, vele gelovige christenen, van de oude, vrome gezangen de stille wijding zullen ondergaan.

Jo Vincent

*) Jo Vincent's geheugen liet haar hier even in de steek. De opnames vonden behalve in Christ Church ook plaats in de Wesley Church en in de Central Hall Westminster. De dubbings (24 van de 40 opnames) werden gemaakt, zowel op LP als op 45-toeren platen. J.L.


De heruitgaven op 45-toeren in de jaren 60

Kerk interieur

Het geestelijk lied heeft een zeer belangrijke plaats ingenomen op de gramofoonplaat. Toch is het niet zo, dat men uitsluitend de laatste jaren naar dit lied luistert; integendeel - reeds vóór de wereldoorlog werden de vertolkingen van het geestelijk lied door het JO VINCENT KWARTET geregeld geplaatst op de programma's van onze omroepverenigingen.

Met de verdwijning van de 78-toeren plaat verdween ook dit unieke repertoire, waardoor dagelijks tientallen liefhebbers door Uw leveranciers en door ons moesten worden teleurgesteld. Door het feit, dat nimmer enig ander kwartet - hoe uitstekend van kwaliteit ook - de kleur van het Het Jo Vincent Kwartet kon benaderen, was een heruitgave op 45-toeren noodzakelijk. Door de moderne geluidstechniek waren wij in staat bijna zonder uitzondering alle bestaande uitvoeringen op de 45-toeren plaat in de serie "Psalmen en Gezangen" vast te leggen. Liefhebbers van dit exclusieve repertoire zullen deze serie met blijdschap begroeten en wij - die wisten hoe verlangend vele Uwer naar deze platen uitzagen - hadden bij het samenstellen hiervan een dankbare taak.

Het Jo Vincent Kwartet: Jo Vincent, sopraan, Theodora Versteegh, alt, Evert Miedema, tenor, Willem Ravelli, bas met orgelbegeleiding.

De serie "Psalmen en Gezangen" omvat onder meer de volgende delen, 5 met het Jo Vincent Kwartet en 2 met de bas Willem Ravelli:

Volume 1. Wij loven U, 0 God ( Gez.3) - Prijst mijn ziel,Uw God is Koning (Gez. 23) - De Heer is mijn herder (Gez.198) - Hoe zal ik U ontvangen (Gez. 270) • WILLEM RAVELLI bariton met orgelbegeleiding SEGH 48

Volume 2. Houdt Gij mijn handen beiden (Vers 1, 2 en 3) -Looft, looft nu allen Heer (Ps. -134) - Halleluja, lofgezongen (Gez. 166) - Kom nu met zang (Gez. 146) • JO VINCENT KWARTET met orgelbegeleiding SEGH 65

Volume 3: Rijst op, rijst op voor Jezus (Lied 205) - Wij geven het niet over (Vers 1, 2 en 4) - 0 denkt aan het huis bij den Heer- (Lied 231) - Zouden wij ook eenmaal komen (Lied 82) • JO VINCENT KWARTET- met orgelbegeleiding SEGH 66

Volume 4: Psalm 43: Geduchte God, hoor mijn gebeden - Psalm 32: Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven -Psalm 73: Ja waarlijk God is Isrel goed - Psalm 68; De Heer zal opstaan tot den strijd • WILLEM RAVELLI met orgelbegeleiding SEGH 67

Volume 5: Prijs den Heer met blijde galmen (Ps. 146) - Dat ons loflied vrolijk rijze (Lied 34) - Als de dag met gouden glans (Zondagslied) - Heer ik hoor van rijken zegen (Lied 132)  • JO VINCENT KWARTET met orgelbegeleiding SEGH 69

Volume 6: 's Heren intocht: Dochter Sions, weest verheugd 'k Wil U, o God, mijn dank betalen - (Gez. 280) - Ontwaak, gij die slaapt - (Gez. 165) - God enkel licht - (Gez. 153) • JO VINCENT KWARTET met orgelbegeleiding SEGH 70

Volume 7: Looft, looft verheugd den Heer der heren (Ps. 105) -Een vaste burcht is onze God (Gez. 96) - Veilig in Jezus armen (Lied 523) - Scheepje onder Jezus hoede (Lied 213) • JO VINCENT KWARTET met orgelbegeleiding SEGH 18]

 

Logo202JoVincentKWART   Cd 3, Willem Ravelli, bas-bariton

40DutchDivas heeft drie MP3 downloads uitgebracht met al de bovengenoemde Psalmen & Gezangen plus 21 sinds het 78-toerentijdperk niet meer uitgebrachte nummers. Al de opnames komen van de originele 78-toerenplaten. De solo-opnamen van kwartet lid bas-bariton Willem Ravelli (op de groepsfoto rechtsboven) zijn in een aparte download uitgebracht als Psalmen & Gezangen Vol. III.

Logo500JoVincentKWARTLogoPsalmen & Gezangen cd 1 - 2009DD0804

01-Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij, Columbia D9878, *)

02-Daar kwam een rijsje, Columbia D9880, *)

03-Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Columbia D9881, *)

04-Kom tot den Heiland, toef niet langer, Columbia D9881, *)

05-Zouden wij ook eenmaal komen, Columbia D9882

06-O denkt aan het huis bij den Heer, Columbia D9882, *)

07-Prijs den Heer met blijde galmen, Columbia D9883

08-Dat ons loflied vroolijk rijze, Columbia D9883, *)

09-Heer ik hoor van rijken zegen, Columbia D9884, *)

10-Een vaste burcht is onze God, Columbia D9942, *)

11-'k Wil U, o God, mijn dank betalen, Columbia D9942

12-Stille Nacht, heilige Nacht; O Verblijdende, O Gij wijdende, Columbia D9943

13-Das Wiegenlied der Hirten, Columbia D9943

14-'s Heeren intocht, Columbia D9945

15-Hallelujah! Lof gezongen, Columbia D9945, *)

16-Komt nu met zang, Columbia D9946, *)

17-Advent, Op U mijn Heiland blijf ik hopen, Columbia D9946

18-Looft, looft nu aller heeren Heer, Columbia D9947, *)

19-Rijst op, rijst op voor Jezus, Columbia D9948, *)

20-Wij geven het niet over, Columbia D9948

21-Ontwaak gij, die slaapt, Columbia D9949

22-God enkel licht, Columbia D9949, *)

*) liederen van Joh. de Heer

Psalmen & Gezangen cd 2 - 2009DD0805

01-Eere zij God, Columbia D10046, *)

02-O kindje klein, Columbia D10046

03-O welk een macht, Columbia D10047, *)

04-'t Scheepken onder Jezus' hoede, Columbia D10047, *)

05-Uren dagen maanden jaren, Columbia D10048

06-Er ruischt langs de wolken een lief'lijke Naam, Columbia D10048, *)

07-Geloofd zij God met diepst ontzag, Columbia D10049

08-Dankt nu den Heer voor al zijn zegeningen, Columbia D10049, *)

09-'k Zal met mijn gansche hart U eer, Columbia D10050, *)

10-Christus heeft overwonnen, Columbia D10050

11-Gods voorzienigheid, Columbia D10051

12-Looft, looft verheugd, Columbia D10051, *)

13-Veilig in Jezus armen, Columbia D10052, *)

14-O Heer die daar des hemels tente spreidt, Columbia D10052

15-Zondagslied, Als de dag met gouden glans, Columbia D9884

16-Bach, Mattheus Passion, Was mein Gott will, das g'sche' All'Zeit, Columbia D9944

17-Bach, Mattheus Passion, O Haupt voll Blut und Wunden, Columbia D9944

Bonus tracks:

18-Psalm 95, duet Jo Vincent & Theodora Versteegh, Columbia D9879

19-Mendelssohn, Paulus, Want alzoo, duet Miedema & Ravelli, Columbia D9879

*) liederen van Joh. de Heer


Psalmen & Gezangen, cd 3 - Willem Ravelli, bas-bariton

Psalmen & Gezangen, cd 3 - Willem Ravello, bas-bariton

Psalmen & Gezangen cd 3 - Willem Ravelli - DDR 0903

01-Psalm 32, vers 3, Columbia D 9977

02-Psalm 43, vers 5 en 7, Columbia D 9977

03-Gezang 3, Columbia DH 47

04-Gezang 22, Columbia DH 47

05-Gezang 273, Columbia DH 49

06-Gezang 274, Columbia DH 49

07-Psalm 27, Columbia D 9979

08-Psalm 116, vers 1, 2 en 3, Columbia D 9979

09-Psalm 51, Columbia D 9981

10-Psalm 73, Columbia D 9981

11-Gezang 198, Columbia DH 48

12-Gezang 270, Columbia DH 48

13-Psalm 84, Columbia D 9980

14-sound Psalm 98, Columbia D 9980

01-Psalm 32, vers 3, Columbia D 9977

15-Luther, Een vaste burcht is onze God, HMV B 4555

16-Gezang 160, Uren, dagen, maanden, jaren, HMV B 4613

17-Psalm 73, HMV B 4555

18-F.A.Schulz, Engelenzang, Zonophone 3294

19-G.de Wolf, O verblijdende, Zonophone 3294

20-Psalm 42, 't Hijgend hert, HMV B 4613

21-Bach, Bede, HMV B 4556

22-Wierts, Onze vader, HMV B 4556

23-Emiel Hullebroeck, Hemelhuis, HMV B 4803, Londen 1928

 

nb. opnames 15 t/m 23 zijn gezongen door Thom Denijs, bariton (1877-1935)

Opnames/ Recensies